[Freeswitch-users] Freeswitch not sending full capabilities in 200OK after noSDP reInvite

Skaba Tomasz Tomasz.Skaba at asseco.pl
Thu Oct 17 09:37:59 UTC 2019


Hi,

We are struggling with an isssue related to late-offer reInvite. The
scenario is as follows:

(A) -- INVITE (SDP1) --> (Freeswitch)

(A) <-- 200OK (SDP2) -  (Freeswitch)

(A) -      ACK      --> (Freeswitch)

(A) - INVITE (noSDP) --> (Freeswitch)

(A) <-- 200OK (SDP3) -  (Freeswitch)

 

For clarity i skipped non important messages. The important thing is that
when Freeswitch receives noSDP reInvite it responds with last negotiated SDP
(same codecs list) so in above scenario SDP3=SDP2. According to RFC UAS
should send its full capabilities so i think Freeswitch should send as many
codecs as it would send in response to initial Invite in late-offer.

 

Moreover when Freeswitch receives an initial noSDP Invite it respond with
it's full capabilities which is desired behaviour.

 

The version of Freeswitch we are using is 1.2.10 but i confirmed on newest
version that the behaviour is the same.

 

I would appreciate any clues and hints how to deal with this issue.

 

 

Best Regards


Tomasz Skaba
Projektant
Pion Telekomunikacji i Mediów

Asseco Poland S.A.
ul. Sadowa 29 
33-100 Tarnów
mobile: 691 996 608

 <mailto:tomasz.skaba at asseco.pl> tomasz.skaba at asseco.pl
asseco.pl

Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów,
tel.: +48 17 888 55 55, fax: +48 17 888 55 50, <http://www.asseco.pl/>
www.asseco.pl, e-mail: <mailto:info at asseco.pl> info at asseco.pl, NIP:
522-000-37-82, REGON: 010334578, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000033391. Kapitał zakładowy
w wysokości 83.000.303,00 PLN jest opłacony w całości. 

Powyższa korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu,
do którego jest adresowana i może zawierać informacje o charakterze poufnym
lub zastrzeżonym. Nieuprawnione wykorzystanie informacji zawartych w
wiadomości e-mail przez osobę lub podmiot nie będący jej adresatem jest
zabronione odpowiednimi przepisami prawa. Odbiorca korespondencji, który
otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o niezwłoczne zawiadomienie nadawcy
drogą elektroniczną lub telefonicznie i usunięcie tej treści z poczty
elektronicznej. Dziękujemy. Asseco Poland S.A.

This information is intended only for the person or entity to which it is
addressed and may contain confidential and/or privileged material.
Unauthorised use of this information by person or entity other than the
intended recipient is prohibited by law. If you received this by mistake,
please immediately contact the sender by e-mail or by telephone and delete
this information from any computer. Thank you. Asseco Poland S.A.

 

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.freeswitch.org/pipermail/freeswitch-users/attachments/20191017/059c189e/attachment-0001.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/pkcs7-signature
Size: 4732 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.freeswitch.org/pipermail/freeswitch-users/attachments/20191017/059c189e/attachment-0001.bin>


More information about the FreeSWITCH-users mailing list